Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden website ZC De Stube

 

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper

De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via ZC De Stube voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van ZC De Stube;

Boeking

Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden

De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan ZC De Stube verschuldigde bemiddelingskosten voor de Boeking;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een muziekvoorstelling, een concert of show ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie

De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket

Het toegangsbewijs tot een Evenement;

ZC De Stube

ZC De Stube, gevestigd te Hondsrug 2, 6422 PV te Heerlen;

Website

De website www.zcdestube.nl;

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van ZC De Stube worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de website van ZC De Stube, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 ZC De Stube treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. ZC De Stube is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via ZC De Stube een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. ZC De Stube verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door ZC De Stube aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. ZC De Stube kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van ZC De Stube, danwel via een van de genoemde voorverkooppunten

4.2 De door ZC De Stube geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door ZC De Stube aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of ZC De Stube niet toegestaan:

  1. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  2. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van ZC De Stube of Organisator, kanZC De Stube en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 ZC De Stube behoud zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door ZC De Stube op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook met unieke barcode.

Artikel 5 Fulfillment

5.1 ZC De Stube streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met ZC De Stube.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan ZC De Stube retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement ZC De Stube niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan ZC De Stube besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 ZC De Stube behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 ZC De Stube kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal ZC De Stube aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Entreegelden. Het kan voorkomen dat een Organisator ZC De Stube verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval ZC De Stube wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

6.3 ZC De Stube kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.4 Indien en voor zover ZC De Stube tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 ZC De Stube aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval ZC De Stube door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is ZC De Stube gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van ZC De Stube uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van ZC De Stube.